Vloga za zaprtje podjetja

V uspehu, èe ¾elimo likvidirati podjetje ali zapreti podru¾nico, moramo biti zainteresirani ne le za zadeve, povezane predvsem s pobudo, ampak tudi za blagajno. Ne smemo pozabiti na to, èeprav ga imamo kot vohuna, ki i¹èe na¹ promet v vrednosti in ki bo dala vsem davènemu uradu, ko pride do takega problema.

Blagajna in zakljuèna dela? To vpra¹anje postavlja, da mnogi podjetniki. Obseg obveznosti davènega zavezanca je doloèen v odloku ministra za finance z dne 14. 3. 2013 o blagajnah. Mimogrede, doloèbe urejajo celoten ¾ivljenjski cikel blagajne, celo od faze njegove izdelave pri proizvajalcu. Urejajo postopek dostave in servisiranja take blagajne. Zato moramo v bistvu ureditve: narediti dnevno in periodièno fiskalno poroèilo, v roku 7 dni od zakljuèka blagajne, predlo¾iti vlogo vodji davènega urada, da prebere davèno blagajno. Predlo¾iti moramo tudi vlogo vodji davènega urada, da se register registrira iz registra. Na individualnem koncu s pomoèjo serviserja preberemo vsebino pomnilnika blagajne tako, da izdelamo obraèunsko poroèilo za celoten delovni èas blagajne. To je treba doseèi v prisotnosti uslu¾benca davènega urada. Uredba nas obvezuje, da sestavimo protokol za branje vsebine pomnilnika blagajne.Kot lahko ugibate, so poroèila na toèki primerjave tega, kar se je zgodilo iz blagajne, s tistim, kar je upravljal v meseènih ali èetrtletnih izjavah. Da bi prepreèili slabe razmere, bi bilo dobro natisniti poroèilo za prodajno obdobje, ki ga zdru¾ite z va¹imi izjavami o DDV. Imeli boste prilo¾nost, da naredite popravek, èe ste nekje naredili napako.Pomembno je tudi omeniti, da pri predlo¾itvi vloge vodji urada o delu branja fiskalnega spomina posredujemo informacije ali kot davèni zavezanec od tola¾be do davène blagajne. ©e vedno moramo izpolniti izjavo o uporabi blagajne. Èe je bila gotovinska blagajna porabljena manj kot tri leta, potem moramo vrniti nadomestilo, iz katerega so kupili blagajno.Kot lahko vidite, je konec poslovne in blagajne veliko podjetje, ki ga boste morali sprejeti. Èe se je zakljuèek dela in enaka likvidacija blagajne zgodila v sezoni hitreje kot 3 leta, bomo morali vrniti olaj¹avo, ki so jo porabili za fiskalni znesek.