Prenos podpornega programa

Programska oprema Enova gre v skupino ERP (Enterprise Resource Planning, tj. Programe, ki podpirajo upravljanje virov imena in podjetja. Njegov proizvajalec je Soneta Sp. z o.o. Ta aplikacija obstaja v modularnem vrstnem redu. Vsak od njih trpi za novo podroèje delovanja podjetja (fakturiranje, obraèunavanje plaè, vodenje kadrov, raèunovodstvo, prodaja, skladi¹èe, izterjava dolgov itd.. Programsko opremo lahko dobite pri poobla¹èenem partnerju Cracow.

Program Enova je zelo priroèen. Dobro deluje s specializirano programsko opremo in novimi operativnimi metodami. Namenjen je mladim in malim podjetjem, ki delujejo v drugih panogah. Njegovo delovanje je zelo enostavno zaradi jasnega grafiènega vmesnika. Zato ni potrebe po drugem in èudovitem usposabljanju iz svoje storitve.Programska oprema Enova vam zagotavlja udobje. je varna in varna re¹itev. V primeru kakr¹nih koli te¾av pri njegovi slu¾bi se lahko sestanete s proizvajalcem ali poobla¹èenim zastopnikom, ki bo odgovoril na vsa vpra¹anja. Poleg tega licenèna pogodba strankam omogoèa dostop do "nove telefonske linije" z zdravniki (5 dni v tednu.Program Enova deluje na domaèem trgu od leta 2002 in v istem obdobju pridobi zaupanje pribli¾no 6.500 del in podjetij. Nagradil je tudi Inovacijo leta 2011 in Grand Prix CRM 2007.Ta sistem se prilagaja potrebam posamezne institucije ob izteku roka. Njegovega ¹irjenja ni potrebno spreminjati, poznati in zamenjati. Enova trgovin, doloèenih za celotno trajanje delovanja podjetja. Samo doloèeni elementi programa so predmet izmenjave.Soneta je ustvarila posebno razlièico programske opreme za davèno svetovanje in raèunovodske pisarne. Zahvaljujoè temu je dovoljeno, da se mo¹kim zagotovi raèunovodske storitve na podlagi pav¹alnih zneskov in poslovnih knjig.