Gastronomski volumen 1

Varnostne plo¹èe se imenujejo tudi varnostna glava ali membrana. Mo¾no je uporabiti odgovor na vpra¹anje, kak¹na je poceni varnost?

Naloga varnostnih plo¹è je premik znaèilnega tlaka previsoko, kar se pojavi zaradi okvare. Naprave se lahko uporabljajo v nasprotnih sistemih. Razlikujejo se glede na vrsto naprave in medija. Lahko so razliènih oblik, razliènih vrst tehnolo¹kih re¹itev, ki so bile uporabljene med proizvodnjo. Veè jih je mogoèe pridobiti iz novih materialov.

Naèelo delovanja razpoènih diskov je, da se delovni medij hitro odstrani iz zavarovane naprave skozi prazen preèni prerez, ki je nastal kot posledica loma zamenljive plo¹èe.

https://ecuproduct.com/si/chocolate-slim-najboljsa-cokoladna-pijaca-za-hujsanje/

Varnostne plo¹èe so lahko samostojna in¹talacija ali naprava. Izdelani so skupaj z zahtevami naroènika. Plo¹èice, ki uporabljajo tovarni¹ko napetost, so zagotovo najbolj slavna slava. Ko tlak, npr. V rezervoarju dose¾e nevarno vi¹ino, se plo¹èica zlomi. Zaradi tega postane tveganje okvare veliko manj¹e.

Neposredno prodaja lasersko rezanih plo¹è s pomoèjo laserske tehnologije.

Zelo dobro je, da varnostne plo¹èe uporabljamo pri integraciji z varnostnimi ventili. V takem sistemu je plo¹èa za¹èita pred korozijo, umazanijo ali po¹kodbami ventila, ki so posledica vremenskih razmer.

Vsi ventili in ventili morajo izpolnjevati stroge varnostne predpise, ki jih narekuje zakon.