Gastronomska tehnologija zelenjave

Direktiva ATEX, imenovana tudi direktiva novega pristopa, je dejstvo, katerega osnovni naèrt je pribli¾evanje pravnih doloèb dr¾av èlanic Evropske unije na podroèju za¹èitnih sistemov in naprav, ki se èutijo na obmoèjih eksplozije metana in prahu.

Te informacije v prvi vrsti opredeljujejo glavne varnostne zahteve, ¹iroka podroèja izdelkov in ¹e kako prikazati sodelovanje s pomembnimi varnostnimi zahtevami.Evropski standardi imajo kljuèno vlogo v direktivi, ki podrobno opisuje tehniène naèine dokazovanja skladnosti z varnostnimi zahtevami. V skladu z naèelom, da je material sinonim za osnovo, se predvideva njegova sinhronizacija s strogimi varnostnimi zahtevami.Skupne atex zahteve za opremo in za¹èitne sisteme, ki so na voljo v potencialno eksplozivnih obmoèjih, so navedene v Dodatku II Direktive. Govor je o splo¹nih zahtevah, izbiri materialov, naèrtovanju in gradnji, mo¾nih virih v¾iga, gro¾njah zunanjih ukrepov, zahtevah za varnostne naprave in integraciji zahtev, ki zagotavljajo varnost sistema.V skladu s patentnimi zahtevki mora proizvajalec zagotoviti, da ustvarjanje eksplozivne atmosfere s pripomoèkom in za¹èitnimi sloji prepreèuje v¾ig eksplozivne atmosfere, prepreèuje ali omejuje eksplozijo.Oprema in za¹èitne metode bi morali biti dejansko izdelani tako, da bi najbolje prepreèili mo¾nost eksplozije. Graditi jih je treba s poznavanjem tehniènega znanja. In mesta in sestavni deli naprav morajo iti varno in skupaj z informacijami proizvajalca.Vsa oprema, za¹èitni sistem in naprave morajo imeti oznako CE.Materiali, ki se uporabljajo za izdelavo naprav ali za¹èitnih sistemov, ne smejo biti vnetljivi. Med njimi in ozraèjem ne more biti nobenih reakcij, ki bi lahko povzroèile potencialno eksplozijo.Oprema in za¹èitni ukrepi ne smejo povzroèiti po¹kodb ali novih po¹kodb. Zagotoviti morajo, da zaradi njihove uspe¹nosti ne bo pri¹lo do preveè vroèine in sevanja. Ne morejo biti elektrièni in ne morejo vplivati na nevarne situacije.